รูปภาพกิจกรรมกีฬาเยาวชน ปี 2562

ศรีสุราษฏ์เกมส์

การแข่งขันต่างๆ

งานเลี้ยงนักกีฬา

การมอบใบประกาศให้นักกีฬา